Algemene Voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten beschreven van L-mobi mobile en haar klanten met betrekking tot de levering van de L-mobi mobile mobiele diensten en de verkoop van de L-mobi mobile producten tegoed ?

Artikel 1: Definities

 1. Aansluiting: De mogelijkheid om met daarvoor geschikte apparatuur gebruik te maken van de dienst;
 2. Aanvullende of Bijzondere Voorwaarden: Voorwaarden voor een specifieke dienst die gelden in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden;
 3. Dienst: Een door L-mobi mobile geleverde mobiele telecommunicatiedienst met betrekking tot het direct transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het mobiele netwerk of naar aansluitpunten op andere telefoonnetwerken;
 4. Klant: Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met L-Mobi mobile een overeenkomst sluit tot het leveren van een mobiele communicatiedienst;
 5. L-mobi mobile: L-mobi mobile BV (registratienummer bedrijf 62473891) met geregistreerd kantoor op Entrada 204, 1096 EE (postadres code: 1114 AA) Amsterdam, The Netherlands;
 6. Netwerk: Het netwerk voor mobiele telefonie en mobiel internet, waarvan L-mobi mobile gebruik maakt;
 7. Prepaid Voucher: De Prepaid Voucher die de klant toegang verleent tot gebruik van de mobiele diensten van L-mobi mobile;
 8. Roaming Diensten: De mobiele telefoondiensten waar u gebruik van maakt wanneer u buiten Nederland reist.
 9. Simkaart: De chipkaart die door L-mobi mobile ter beschikking wordt gesteld die door de klant in zijn/haar mobiele telefoon of tablet geplaatst wordt om gebruik te maken van het netwerk;
 10. Maandelijkse Bundel: een maandelijkse bundel met een vooraf bepaalde hoeveelheid minuten voor oproepen, sms en data.
 11. Een jaarbundel is een bundel die is opgestapeld door 12 of meerdere maandbundels. Waarbij de genomen hoeveelheid diensten (Data,Voice en SMS) maandelijks bijgeschreven worden. Genoemde opgestapelde maand bundels zijn per maand beschikbaar en vervalt op opvolgende maand. U kunt de overgebleven data/minuten/sms niet meenemen naar volgende maand.

Artikel 2: Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn verklaard. Voor een aanbieding of overeenkomst kunnen Aanvullende of Bijzondere Voorwaarden gelden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende of Bijzondere Voorwaarden prevaleren {wegen} de Aanvullende of Bijzondere Voorwaarden {het zwaarst;}
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van een klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 3. Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven en zullen L-mobi mobile en de klant in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 4. Indien de klant gebruikt maakt van additionele diensten die L-mobi mobile aanbiedt, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing op die additionele diensten, tenzij anders aangegeven in de omschrijving van de betreffende additionele dienst;
 5. De Algemene Voorwaarden kunnen door L-mobi mobile eenzijdig worden gewijzigd volgens de huidige wet- en regelgeving. Wijzigingen zullen tenminste 4 weken vooraf via de website van L-mobi mobile bekend worden gemaakt. 4 weken na de bekendmaking treden de wijzigingen in werking of op een latere datum die bij de bekendmaking is vermeld.
 6. Als er een wettelijk recht bestaat om de Overeenkomst te beëindigen als gevolg van een door L-mobi-mobile voorgenomen wijziging, zal L-mobi mobile klant daarop wijzen. Klant heeft dan het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Klant kan de Overeenkomst zonder kosten beëindigen voordat deze wijziging ingaat. Technische wijzigingen waartoe L-mobi mobile door de overheid is genoodzaakt vallen niet onder de strekking van dit artikel
 7. De klant kan op de website van L-mobi mobile de meest recente versie van de algemene voorwaarden inzien.

Artikel 3 – Prepaid overeenkomst

 1. De klant kan toegang krijgen tot de Mobiele Diensten van L-mobi mobile na activatie van de simkaart, en de aankoop van een Prepaid tegoed online of bij een verkooppunt;
 2. Het Prepaid tegoed is geldig zolang u minimaal één keer per 93 dagen opwaardeert of na verval van een maand of jaarbundel. Indien u het tegoed niet binnen 93 dagen opwaardeert, wordt het bevroren, waardoor u alleen nog maar gebeld kan worden. Indien u binnen de opvolgende 31 dagen het tegoed niet opwaardeert, verliest het resterende tegoed zijn geldigheid en kan u niet langer gebruik maken van de aansluiting. Het tegoed en het telefoonnummer komen dan automatisch te vervallen en de simkaart is dan niet meer te gebruiken.
 3. Als de klant overstapt naar een andere telecomaanbieder en de klant neemt het nummer mee, dan eindigt hiermee de overeenkomst;
 4. Als de Prepaid-overeenkomst eindigt dan vervalt het eventuele tegoed en kan de klant geen nieuw tegoed meer bijkopen;
 5. Indien een klant langer dan 3 maanden opeenvolgend geen gebruik maakt van een simkaart wordt deze geblokkeerd en is deze niet meer bruikbaar;
 6. Eventueel verkregen actie tegoed of gratis data, call en SMS tegoeden zijn geldig alleen in Nederland en geldig tot het aangegeven aantal dagen dat bij het verkregen tegoed is vermeld;
 7. De simkaart die door de klant is aangeschaft, waardoor klant gebruik maakt van de diensten van L-mobi mobile, is strikt persoonlijk. Als er toch iemand anders gebruik van maakt, blijft de klant verantwoordelijk. Om misbruik te voorkomen kan de klant bij ontvangst van de simkaart de pincode naar keuze aanpassen;
 8. L-mobi mobile blijft de enige eigenaar van de simkaart die aan de klant wordt geleverd. De klant mag de simkaart niet verliezen, beschadigen of vernietigen. De klant blijft verantwoordelijk voor het gebruik van de simkaart;
 9. Zodra de overeenkomst met onze diensten eindigt, moet de klant ervoor zorgen dat de simkaart onbruikbaar wordt. Bijvoorbeeld door de simkaart door te knippen;
 10. Als de klant een online opwaardeervoucher koopt en een simkaart krijgt, dan heeft de klant er recht op om deze overeenkomst binnen14 dagen na aankoop te annuleren, door onze afdeling klantenservice hier schriftelijk van op te hoogte te brengen, waarna we door de klant aangekochte opwaardeervouchers zullen terugbetalen, min het eventuele actie tegoed. De klant kan alleen van dit recht gebruik maken als de klant geen gesprekken heeft uitgevoerd of ontvangen, geen Data uit de bundel heeft verbruikt of sms-berichten heeft verstuurd of ontvangen voorafgaand aan de annulering.
 11. Wanneer u een jaarbundel heeft en deze vroegtijdig wilt annuleren worden hiervoor administratiekosten van €14,95 berekend.
  De gebruikte (en vervallen) maanden zullen worden berekend als maandbundels.
 12. Nadat de simkaart is bevroren heeft de Klant 1 maand de tijd om de simkaart op te waarderen. Indien de Klant binnen deze maand de simkaart opwaardeert en weer van de Dienst gebruik maakt, dan wordt het ingevolge artikel 3.5 bevroren beltegoed gereactiveerd en kan de Klant weer bellen, gebeld worden en sms berichten versturen en ontvangen zoals gebruikelijk. Indien de Klant binnen deze maand de simkaart niet opwaardeert, wordt het telefoonnummer permanent bevroren en kan de simkaart niet meer worden gebruikt.
 13. Indien de Klant niet binnen 1 maand na de geldigheidsperiode de simkaart opwaardeert, verliest de klant: Het niet gebruikte beltegoed / Het telefoonnummer & de L-mobi Mobile simkaart wordt dan definitief geblokkeerd voor toekomstig gebruik.

Artikel 4 – Diensten

 1. L-mobi mobile streeft naar een optimale kwaliteit van haar mobiele telecommunicatiediensten voor haar klanten. De kwaliteit van de verbindingen kan echter niet altijd en overal worden gewaarborgd. Atmosferische omstandigheden zoals bijvoorbeeld die in een tunnel, of een piekbelasting van een zendmast kunnen ervoor zorgen dat er storingen ontstaan en de verbinding minder goed of niet werkt. L-mobi mobile probeert storingen te voorkomen maar kan niet uitsluiten dat die zich voordoen. In geval van een storing geldt er geen algemene compensatieregeling;
 2. De klant kan gebruik maken van de dienst zolang hij nog beschikt over een tegoed met een onbeperkte geldigheid en zolang dit tegoed en simkaart niet bevroren en dus nog geldig is.
 3. De klant maakt gebruik van een simkaart. Deze kaart bevat alle gegevens die nodig zijn om van het netwerk gebruik te maken. De toegang tot de simkaart is beveiligd met een pincode, die door de klant naar eigen keuze veranderd kan worden. Hoe dit moet staat op onze website L-mobi.nl of in de gebruiksaanwijzing die is meegeleverd met de simkaart;
 4. Klanten hebben de mogelijkheid om hun mobiele telefoonnummer te behouden wanneer ze van mobiele provider veranderen. Alleen het mobiele nummer kan overgedragen worden. De door klant afgenomen diensten, data of beltegoed worden niet overgedragen;
 5. Met een actieve L-mobi mobile simkaart heeft u toegang tot nood diensten. Hieronder valt het Europese Noodnummer 112.
 6. De klant heeft in geen geval recht op enige terugbetaling van het niet opgebruikte Prepaid tegoed indien deze niet binnen de gestelde voorwaarden is gebruikt;
 7. We kunnen een dienst veranderen of beëindigen om bedrijfseconomische redenen. Dat kunnen we onder andere doen omdat we ons moeten houden aan wet- en regelgeving. Of zodat we kunnen blijven voldoen aan voortschrijdende technische vereisten en ontwikkelingen. We doen ons best om wijzigingen door te voeren zonder dat dat gevolgen heeft voor de door de klant afgenomen dienst en door klant gebruikte apparaten. Mochten we toch voorzien dat de wijzigingen gevolgen hebben voor de klant dan laten we dat vooraf weten;
 8. Als we met een dienst stoppen, laten we dat de klant zo snel mogelijk weten.
 9. Om gebruik te kunnen maken van de diensten moet de klant ervoor zorgen dat er genoeg tegoed op de simkaart staat. De klant kan niet van de volledige beschikbare diensten gebruik maken als er daarvoor geen voldoende tegoed is.
 10. Op specifieke diensten die wij aan de klant leveren zijn Fair Use Policies (eerlijk gebruiksbeleid) van toepassing. Wij vertrouwen erop dat de klant overeenkomstig met dit beleid handelt;
 11. De klant kan bij de L-mobi mobile klantenservice en/of via de website van L-mobi mobile meer informatie verkrijgen over de gebruiksmogelijkheden, de kwaliteit en de beschikbaarheid van diensten.

Artikel 5 – Tarieven en wijze van opwaarderen

 1. Wanneer de klant de simkaart in de telefoon heeft geplaatst, is het mogelijk om de simkaart op te waarderen met een opwaardeercode. Dit kan op verschillende manieren, op onze website, via MyLmobi.nl, een kraskaart of een uitgeprinte bon (e-voucher).
 2. De klant moet L-mobi mobile bedragen vergoeden volgens de daarvoor vastgestelde en bekendgemaakte tarieven, vanaf de datum dat de aansluiting tot stand is gebracht.
 3. Voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen als hierboven bedoeld, zijn de gegevens van L-mobi mobile beslissend, tenzij de klant aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.
 4. De klant is verantwoordelijk voor al het gebruik dat van zijn aansluiting wordt gemaakt, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming. Alle gemaakte gesprekskosten zijn voor zijn rekening.
 5. L-mobi mobile is gerechtigd de tarieven voor de dienst te wijzigen. L-mobi mobile zal wijzigingen vooraf bekend maken via de website. De klant kan de actuele prijslijst inzien op de website van L-mobi mobile.
 6. Voor de Producten en Diensten die de klant van L-mobi mobile afneemt, is een vergoeding verschuldigd. De vergoeding wordt in rekening gebracht door deze in te houden op het tegoed in het persoonlijk account. De tarieven hiervoor kunt u vinden op de website.
 7. Bij het aankopen van een tegoed of bundel tegoed ontvangt u af en toe gratis promotie (bundel) tegoed, deze promotie bundel tegoed wordt altijd als eerste verbruikt ,daarna worden de laatste betaalde bundel eenheden verbruikt. Uw promotie tegoeden zijn geldig zolang de betaalde bundel tegoeden geldig zijn. U kunt geen aanspraak maken voor gratis ontvangen bundel tegoed of vervallen tegoed.
 8. Er zijn verschillende mogelijkheden om online het tegoed op te waarderen. Dit kan via de website https://l-mobimobile.nl/ of via de nl persoonlijke pagina.
 9. Voor het retourneren van tegoed of bundel tegoed brengt L-mobi distributeur eenmalig €10,- administratiekosten & eventueel creditcard transactiekosten in rekening.

Artikel 6 – Nummer en Nummerbehoud

 1. Bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst met L-mobi mobile, kan de klant nummerbehoud aanvragen. Het moet dan wel mogelijk zijn om de overeenkomst bij de huidige telecomprovider op te zeggen. L-mobi mobile is afhankelijk van de medewerking van die andere telecomprovider. Als het nummer niet kan worden behouden omdat de andere telecomaanbieder dit niet toestaat, dan is L-mobi mobile daar niet verantwoordelijk voor;
 2. De klant heeft geen recht op een specifiek nummer, tenzij er sprake is van toegewezen nummerbehoud;
 3. De klant is verplicht om de contractuele verplichtingen van de andere telecomprovider te respecteren. Als aan overdracht van aanbieder op basis van de verplichtingen voldaan kan worden zal L-mobi mobile de nodige maatregelen nemen om deze te voltrekken.
 4. Het telefoonnummer van de klant wordt in het algemeen altijd getoond aan de persoon die door de klant gebeld wordt. De klant heeft de mogelijkheid om in het eigen toestel de nummerweergave aan of uit te zetten.

Artikel 7 – internationale telefoon-, (elektronische) opwaardeer- en simkaarten

 1. De door L-mobi mobile aan de klant ter beschikking gestelde simkaart is en blijft eigendom van L-mobi mobile.
 2. De klant dient zorgvuldig met de internationale telefoon- en/of (elektronische) opwaarderen/of simkaart om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik, beschadiging en diefstal. De klant is verantwoordelijk voor elk onrechtmatig gebruik, gebruik in strijd met de handleiding en/of redelijke instructies van L-mobi mobile, een daartoe bevoegde autoriteit of een andere telecommunicatieaanbieder.
 3. In geval van diefstal, verlies of beschadiging van de simkaart dient de klant L-mobi mobile daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. De klant blijft aansprakelijk voor de gesprekskosten en eventueel andere gebruiksafhankelijke vergoedingen tot aan het moment waarop blokkering plaatsvindt en kan geen aanspraak maken op restitutie van het beltegoed door L-mobi mobile.
 4. Het is verboden de technische informatie die op de internationale telefoon- en/of (elektronische) opwaardeer- en/of simkaart is opgenomen en/of de technische informatie, software en beveiligingen van de apparatuur waarmee de klant zich toegang tot het netwerk verschaft te kopiëren of op enige andere wijze te manipuleren.

Artikel 8 – Onderhoud

 1. L-mobi mobile kan de technische eigenschappen van de dienst en/of het netwerk en/of de roaming in andere landen wijzigen. De klant kan gebruik maken van het aangegeven netwerk met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die in de desbetreffende landen gelden.
 2. L-mobi mobile kan ten behoeve van onderhoud of instandhouding, het netwerk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. L-mobi mobile zal een eventuele onderbreking van de dienst tijdig en van tevoren bekendmaken, tenzij het gaat om een korte of beperkte onderbreking waarbij een algemene of bijzondere bekendmaking van L-mobi mobile niet kan worden verlangd.
 3. In geval van beëindiging, intrekking of wijziging van de door L-mobi mobile benodigde vergunningen die te maken hebben met de dienst of het netwerk, of indien technische of bedrijfseconomische redenen het daartoe noodzakelijk maken, is L-mobi mobile gerechtigd de dienst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 4. Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door L-mobi mobile worden onderzocht, waarbij
  L-mobi mobile zich zal inspannen om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 5. De kosten van storingsonderzoek en herstel komen voor rekening van L-mobi mobile. Deze kosten komen voor rekening van de klant indien uit het onderzoek blijkt, dat de storing zich bevindt in de apparatuur die de klant gebruikt, dan wel het gevolg is van een handelen door de klant in strijd met hetgeen is overeengekomen.

Artikel 9 – Gedragsregels voor de klant

 1. Het is belangrijk dat de klant zich aan de volgende regels houdt;
 2. Onze diensten zijn bestemd voor eigen, redelijk en normaal gebruik. Daarmee bedoelen we voor persoonlijk gebruik voor privédoeleinden;
 3. We vertrouwen erop dat de klant en onze medewerkers elkaar altijd met respect behandelen;
 4. We vertrouwen erop dat de klant de dienst niet op een strafbaar of een onrechtmatige manier gebruikt. Hierover kunnen de volgende punten vallen;
 5. Versturen van spam of bulk sms;
 6. Openbaar maken of verspreiden van kinderporno of andere strafbare porno;
 7. Versturen van virussen of andere bestanden die de goede werking van onze software of die van anderen kunnen beschadigen;
 8. Bedreigen van personen;
 9. Illegaal downloaden;
 10. Iemand lastigvallen of inbreuk maken op de rechten en het persoonlijk leven van iemand anders;
 11. Storingen of overlast veroorzaken;
 12. Hacken;
 13. Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 14. Sms en bel mogelijkheden aan derden aanbieden;
 15. Als L-mobi mobile vermoedt dat de klant zich niet aan deze regels voor redelijk gebruik houdt. Dan kan L-mobi mobile maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk stopzetten van de dienst, of het opzeggen van de overeenkomst;
 16. Bij diefstal, vermissing of als de klant denkt dat iemand zonder zijn toestemming de simkaart gebruikt, kan de klant ons vragen om de simkaart te blokkeren. Hiervoor moeten er wel enkele privacy vragen beantwoord worden. Dit is om onrechtmatige blokkeringen te voorkomen;
 17. L-mobi mobile vergoedt geen tegoed dat nog op de gestolen/verloren simkaart staat;
 18. De klant stemt in met het volgende;
 19. Het verstrekken van informatie die wij redelijkerwijs van de klant verzoeken;
 20. Het opvolgen van instructies die wij de klant geven;
 21. Ons op de hoogte te houden als er veranderingen zijn in de gegevens die de klant tijdens de registratieprocedure aan ons heeft verschaft.
 22. Instructies en eisen van andere netwerken opvolgen wanneer u gebruik maakt van Roaming buiten Nederland.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid klant

 1. De klant is aansprakelijk voor de schade die L-mobi mobile lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van de klant in strijd met de algemene voorwaarden.
 2. De klant vrijwaart L-mobi mobile tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op L-mobi mobile zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de klant is gemaakt van zijn aansluiting, voor wat de inhoud van door hem over de aansluiting verzonden informatie betreft.

Artikel 11 – Roaming

 1. U kunt ook gebruik maken van uw L-mobi sim kaart in het buitenland, wat roaming wordt genoemd. Om gebruik te maken van deze dienst moet u uw L-mobi simkaart in Nederland activeren. Wij vragen de klant om op te waarderen met het minimumbedrag voor een ononderbroken service.
 2. Roam Like Home ( binnen EU landen) zijn bedoeld voor L-mobi klanten die voor korte periodes (dat wil zeggen maximaal 60 dagen per jaar) de EU-landen bezoeken. Hierbij kan je denken aan een vakantie of een korte reis. L-mobi roaming Fair Usage Policy (FUP) is bedoeld om misbruik van onze roamingproducten en -diensten in de EU-landen te voorkomen.( voor meer info. ACM of europa.eu )
 3. Indien wij misbruik van onze roamingdiensten vaststellen als gevolg van georganiseerde wederverkoop of van onze Simkaarten aan personen die normaal gesproken buiten Nederland wonen, kunnen wij onmiddellijk passende maatregelen nemen om hier een einde aan te maken. Wij zullen een sms-bericht sturen naar dergelijke getroffen simkaarten.
 4. De klant betaalt hetzelfde tarief (Nationaal tarief) voor het bellen en sms’en naar Nederland als in Nederland. Het nationale tarief is van toepassing als de klant minder dan 60 opeenvolgende dagen in een jaar in het buitenland (EU-landen) verblijft. Blijft de klant langer, dan gelden de EU-tarieven (Bellen: €0,26/min SMS: €0,30/SMS Data: €0,15/MB) (starttarief €0,27) (geen bundeltarief). Uitzonderingen hierop zijn bundels met speciale tarieven, waarbij in de voorwaarden van de bundel expliciet een afwijkende geldigheidsduur staat vermeld.
 5. Als de klant een bundel heeft met roamingdiensten in de EU-landen, dan kan er een andere datalimiet gelden volgens de EU-regelgeving wanneer u binnen de EU-landen roamt.
 6. Uw oproepen naar andere providers die aangegeven door L-mobi zijn thuis gratis (minimale opwaardering is van toepassing), maar wanneer u binnen de EU-landen verblijft, worden deze als standaardtarief in rekening gebracht of in mindering gebracht op uw bundel, afhankelijk van wat van toepassing is.
 7. Als u vragen heeft over onze roamingdiensten, neem dan gerust contact met ons op.

Artikel 12 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Persoonlijke gegevens van de klant, gespreksinformatie en telefoonnummers worden opgeslagen in de bestanden van L-mobi mobile. Deze worden door L-mobi mobile gebruikt om de L-mobi mobile dienst te verlenen. We houden ons daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens; Door middel van deze Algemene Voorwaarden informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de diensten
 2. Als de klant een dienst (bijvoorbeeld een softwareapplicatie/app) van een derde afneemt, waarvoor deze derde de persoonsgegevens van de klant verwerkt, dan is L-mobi mobile niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van Persoonsgegevens door deze derde;
 3. L-mobi mobile verwerkt de verkeersgegevens van de klant op deze punten
 4. De identificatie van oproep;
 5. Het type, tijdstip van aanvang en de duur van de oproep;
 6. Het verbruik, tijdstip van het aantal KB/MB’s aan data;
 7. De datum van het gebruik van de diensten;
 8. In bepaalde gevallen kan, als wet- en regelgeving dit vereist, L-mobi mobile klantgegevens verstrekken op vraag van de bevoegde overheidsdiensten.
 9. Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om u onze producten en diensten te kunnen leveren.
 10. Wij verzamelen en verwerken klantgegevens en andere soorten gegevens voor het opstellen-, het wijzigen- of het beëindigen van een overeenkomst met u;
 11. Wij verzamelen en verwerken verkeersgegevens voor het tot stand brengen en onderhouden van mobiele diensten;
 12. We zullen uw persoonlijke gegevens niet on- of offline registreren in een gids of informatieservice tenzij u daarom vraagt.
 13. Wij kunnen uw emailadres, dat we hebben verkregen in verband met het leveren van telecommunicatiediensten, gebruiken voor het onder de aandacht brengen van dezelfde of gelijksoortige goederen of diensten als die u van ons afneemt, op voorwaarde dat u geen bezwaar daartegen heeft gemaakt. Daarnaast verwerken wij uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer om u per email of sms-productinformatie en nieuwsbrieven te sturen, evenals het doen van telemarketing voor diensten van L-mobi mobile, op voorwaarde dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend. Op uw verzoek en met uw toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres en mobiel telefoonnummer) opslaan, gebruiken en delen zodat u via e-mail en/ of sms-reclame en productinformatie kan ontvangen van partners waarmee L-mobi mobile samenwerkt. Uw toestemming wordt vastgelegd en u kunt op elk gewenst moment de inhoud van deze kennisgeving de uw toestemming en opvragen en deze intrekken.
 14. In het geval dat persoonlijke informatie over kinderen moet worden verzameld, bijvoorbeeld in verband met specifieke L-mobi mobile-campagnes, zullen wij voorafgaand aan het aanbieden van producten en/ of diensten de toestemming van de ouders worden aangevraagd.

Artikel 13 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de klant en L-mobi mobile over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door L-mobi mobile te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de klant als door L-mobi mobile worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst schriftelijk aan L-mobi mobile heeft voorgelegd. L-mobi mobile zal binnen dertig dagen na ontvangst van de brief schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal L-mobi mobile de klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.
 3. Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van L-mobi mobile danwel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid had moeten worden gereageerd, kan de klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
 4. Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van L-mobi mobile danwel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid had moeten worden gereageerd, kan de klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
 5. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is L-mobi mobile aan deze keuze gebonden. Indien L-mobi mobile dit wil doen, moet hij de klant schriftelijk vragen binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. L-mobi mobile dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7. L-mobi mobile bewaart alle correspondentie en overige stukken die betrekking hebben op een klacht, gedurende één jaar nadat de uitspraak naar aanleiding van die klacht in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op internationale telecommunicatie zijn het Internationaal Telecommunicatieverdrag met de daarbij behorende bijlagen en reglementen en andere Nederlandbindende verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties die betrekking hebben op het internationale telecommunicatieverkeer op overeenkomstige wijze van toepassing.
 3. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam onverminderd het bepaalde in artikel 14.2

Artikel 15 – Opheffen Diensten

 1. Wij mogen zonder waarschuwing de levering van goederen schorsen of stopzetten wanneer we een of meerdere van deze punten constateren;
 2. De klant is in overtreding van een of meerdere voorwaarden uit deze algemene voorwaarden, of iemand anders dan de klant die gebruikt maakt van de L-mobi mobile simkaart;
 3. Het netwerk het begeeft of onderhoud nodig heeft. L-mobi mobile probeert deze gevallen te voorkomen en tot een minimum te beperken;
 4. De klant gebruikt diensten wat het netwerk beschadigt of in gevaar brengt;
 5. Het stopzetten heeft geen invloed op de verplichting van de klant om de kosten te betalen, behalve in het geval van schorsing of afsluiting van het netwerk vanwege onderhoud dat langer dan vier dagen duurt en het gehele netwerk omvat. In dat geval zult u geen kosten betalen in de periode waarin de klant niet van de diensten gebruik kan maken.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid van L-mobi mobile

 1. L-mobi mobile probeert om met alle redelijke middelen elke storing voor de klant te voorkomen, en in geval als er toch storingen plaatsvinden, om met alle beschikbare middelen maatregelen te nemen om enige schade voor de klant te beperken;
 2. De klant begrijpt en aanvaardt dat L-mobi mobile niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt naar aanleiding van externe factoren en/of handelingen van de klant zelf, onder meer, maar niet beperkt tot:
 3. Storingen van diensten wegens externe factoren ( zoals bijvoorbeeld; storingen van netwerken en diensten van derden die door L-mobi mobile worden gebruikt;
 4. Storingen naar aanleiding van obstakels die het netwerk beïnvloeden;
 5. Maatregelen opgelegd door de Nederlandse of Europese overheden;
 6. Gebruikshinder te wijten aan onderhoud, verbetering of uitbreiding van het netwerk of de diensten van L-mobi mobile;
 7. Slecht of verkeerd gebruik van de diensten door de klant;
 8. Slechte werking van het apparatuur (tablet, computer, mobiele telefoon) of toebehoren die door de klant gebruikt wordt;
 9. Het foutief gebruik van de software van het toestel (telefoon, tablet, computer) waardoor er virussen; malware; inbraken door derden plaatsvinden;
 10. Het niet beschermen van de simkaart door een onveilige pincode toe te passen (bijvoorbeeld 0000,1234,1111), of deze pincode aan derden vrij te geven.
 11. L-mobi mobile kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor:
 12. De inhoud van de gesprekken, het versturen van tekstberichten of gebruik van data door middel van de diensten van L-mobi mobile;
 13. Schade of verlies door gebruik van programma’s of apps van derden waarbij de klant toestemming geeft om gebruik te maken gegevens van de klant, en die gegevens misbruikt wordt.
 14. Transacties (Geld of Digitaal geld) verricht door de klant en een derde waarbij de klant de diensten van L-mobi mobile gebruikt.

Artikel 17 – Productpromotie & aanbiedingen

 1. De Promotor is L-mobi Mobile B.V, Amstel Business Park, Entrada 204, 1114 AA Amsterdam
 2. Op alle L-mobi Acties zijn de Algemene Voorwaarden van L-mobi van toepassing
 3. Promoties & aanbiedingen kunnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken of gewijzigd naar het absolute oordeel van L-mobi
 4. L-mobi behoudt zich het recht voor om naar eigen goed, ook wanneer het van mening is dat er sprake is geweest van, en/of een vermoeden bestaat van, enige schending van deze algemene voorwaarden, fraude of misbruik van de dienst, om de dienst te beëindigen. vermoedelijke illegale diensten
 5. De gratis data (niet betaald door de klant) aanbieding van elke bundel en aanbiedingen kunnen alleen in Nederland worden gebruikt
 6. Promotieproducten en aanbiedingen die door L-mobi worden aangeboden, mogen door niemand op welk platform dan ook worden doorverkocht. Bijvoorbeeld Gratis sim of gratis sim met gratis data

Artikel 18 – Klantenservice

 1. Als u een klacht of vraag heeft over de producten of diensten dan kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice. Dit kan:per email cs@l-mobi.nl,
  met whatsapp op nr. +31 6 17 11 23 45 of telefonisch op +31 20 363 62 31
 2. Alle schriftelijke communicatie kan verstuurd worden naar ons per email cs@l-mobi.nl of per post naar Hullenbergweg 413, 1101 CS Amsterdam